Ga naar inhoud

Algemene aannemingsvoorwaarden 2014-03-05

De klant zal geacht worden kennis te hebben genomen van deze algemene en bijzondere voorwaarden bij het afsluiten van een overeenkomst met digiForum.info bvba.

 1. digiForum.info is de uitgever van de elektronische nieuwsbrief vermeld op de voorzijde van deze overeenkomst die per e-mail en sociale media naar de door hem gekende e-mailadressen in de desbetreffende professionele sector wordt gestuurd.
 2. De elektronische nieuwsbrieven van digiForum.info bestaan uit korte nieuwsberichten opgesteld door de deelnemende partners, uit buttons en banners van adverteerders. De rubriek TIPS herneemt berichten van en naar de lezers voor zover deze geen commerciële inhoud hebben en rechtsreeks verband houden met de desbetreffende professionele sector. digiForum.info houdt zich het recht toe om naar eigen goeddunken bepaalde rubrieken toe te voegen of te verwijderen. De betrokken partijen zullen van deze inhoudelijke aanpassing verwittigd worden.
 3. De partner gaat akkoord om gedurende de ganse periode van deze overeenkomst een kort bericht van maximaal 140 tekens, en een lang bericht van minstens 1000 tekens, in de desbetreffende uitgave van digiForum.info te laten verschijnen. Deze teksten moeten in iedere uitgave verschillend zijn en de partner moet voor hyperlinks zorgen die automatisch verwijzen naar een bestaande website of e-mailadres. Hierdoor kunnen de lezers een meer gedetailleerde beschrijving terugvinden of moet deze aangevraagd kunnen worden. Indien de partner niet tijdig een nieuw bericht heeft toegestuurd voor een geplande uitgave, dan zal de partner in het berichtengedeelte van de nieuwsbrief niet ingevoegd worden. Hij zal in dit geval ook geen recht hebben op een bijkomende vermelding of vervanging en zal de geplande deelname wel aangerekend krijgen.
 4. Alle facturen zijn door de partner betaalbaar binnen maximaal 30 dagen, zo niet heeft digiForum.info het recht om de berichten van de partner niet te laten verschijnen. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De facturen of bedragen welke op de vervaldag niet betaald werden, zijn vanaf dit ogenblik van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een intrest van 12% op jaarbasis. Bovendien zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ad 10%, met een minimum van € 100,-.
 5. Deze overeenkomst zal stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd worden indien de partner zijn opzeg niet twee volledige maanden vóór het einde van deze overeenkomst of verlengingen ervan per aangetekend schrijven op het adres van digiForum.info heeft laten toekomen.
 6. digiForum.info geeft het gebruiksrecht voor bijhorende software aan de partner en dit voor de duur van de overeenkomst. De partner zal zijn berichten aan digiForum.info ten laatste 2 werkdagen voor iedere uitgave via deze software doorsturen. De partner zal ervoor zorgen dat zijn berichten en de bijhorende gegevens die door de hyperlinks bereikbaar zijn, rechtstreeks verband hebben met zijn activiteiten in de betreffende sector en de gangbare regels van de moraliteit niet overschrijden. Hij zal er ook voor zorgen dat de websites en de e-mailadressen waarnaar de hyperlinks verwijzen, ook steeds bereikbaar zijn, en dit gedurende minimaal 6 maanden na publicatie van de desbetreffende nieuwsbrief. In het geval deze regels niet gerespecteerd worden, behoudt digiForum.info het recht om de berichten niet te laten verschijnen zonder enige schadevergoeding aan de partner schuldig te zijn. De partner zal in dit geval zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. Indien er geen opmerkingen zijn zullen de berichten zonder aanpassingen verschijnen. digiForum.info heeft het recht om spamgevoelige woorden te weren uit de aangeleverde teksten.
 7. Indien de partner zijn bericht niet op tijd aanlevert kan hij zijn finale tekst naar digiForum.info per e-mail laten toekomen 2 werkdagen vóór de datum van verschijning. Er zal een supplement van € 50,00 aangerekend worden telkens digiForum.info het bericht zelf in de bijhorende software moet inbrengen, door laattijdige aanlevering. Dit bedrag kan automatisch en zonder verwittiging aangerekend worden aan de partner, wanneer dit van toepassing is. Vertalingen kunnen ook aan digiForum. info toevertrouwd worden aan minimum € 75,00 per taal voor 1.000 tekens. Voor de vertaling zal de betrokken partner op voorhand een offerte ontvangen waarop hij zijn uitdrukkelijke toestemming moet geven.
 8. Enkel de partner zal steeds de volledige en onbeperkte verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van zijn berichten en van de informatie die bereikbaar is door de hyperlinks in zijn bericht. digiForum.info kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de berichten en van de rechtstreeks of onrechtstreeks beschikbare informatie. Verder neemt digiForum.info geen verantwoordelijkheid voor eventuele typfouten in de teksten en voor het niet functioneren van de hyperlinks in de berichten, noch voor het mogelijk accidenteel verspreiden van computervirussen door het versturen van de nieuwsbrief, maar zal wel al de mogelijke voorzorgen nemen en de nodige antivirus software gebruiken om dit voorval te vermijden.
 9. De partner is verplicht gebruik te maken van de bijhorende software om de berichten door te sturen en om een webpagina met links en foto’s op te maken waarnaar gelinkt kan worden vanuit het bericht in een digiForum.info nieuwsbrief. Deze pagina kan ook opgemaakt worden in de beschikbare software van digiForum.info.
 10. De partner beschikt over een bedenktermijn van 7 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ondertekening.
 11. De partner kan inzage krijgen in statistieken van een digiForum.info nieuwsbrief zolang deze de rechten van de privacy van de lezers niet schenden.
 12. Voor elke onderbreking, die niet door overmacht bepaald is, zal de klant kunnen rekenen op een terugbetaling van de betaalde bijdragen, voor zover dit van toepassing is. Voor onderbrekingen door overmacht is er geen terugbetaling mogelijk.
 13. digiForum.info zal het e-mailadressenbestand van de betreffende sector zo goed mogelijk up-to-date houden.
 14. De partner verklaart zich akkoord met het gebruik van Google Ads op de digiForum-blog en website. digiForum is niet verantwoordelijk voor de inhoud en combinatie van de Google Ads in de website.
 15. In geval van betwisting is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout en het Vredegerecht van Herentals bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

vs20140305

Een Franse versie van deze voorwaarden kan door simpele aanvraag verkregen worden.